Политика за поверителност на www.ehparp.eu.

Това приложение събира някои лични данни от своите потребители. Този документ може да бъде отпечатан за справка с помощта на командата за печат в настройките на всеки браузър.

Резюме на правилата

Лични данни, обработвани за следните цели и с помощта на следните услуги:

Реклама

Запитване
Personal Data: Tracker; Usage Data

Анализ

Google Analytics
Лични данни: Тракер; Данни за използване

Свързана с потребителя

Формат за контакт
Лични данни: град; държава; окръг; имейл адрес; телефонен номер, пол, собствено име; фамилия; различни видове данни; Пощенски код

Пощенски списък или бюлетин
Лични данни: имейл адрес

Тестване на ефективността на съдържанието и характеристиките (A/B тестване)

Google Optimize and Google Optimize 360
Лични данни

Displaying content from external platforms

Показване на съдържание от външни платформи

Google Fonts and Font Awesome
Лични данни

Платформени услуги и хостинг

WordPress.com
Лични данни

Регистрация и удостоверявяне

WordPress.com Single Sign On
Лични данни

Управление на тагове

Google Tag Manager
Лични данни
Информация за отказване от рекламиране въз основа на интереси

В допълнение към всяка функция за отказ, предоставена от която и да е от услугите, изброени в този документ, Потребителите могат да научат повече за това как обикновено да се откажат от рекламиране въз основа на интереси в специалния раздел на Политиката за бисквитки.

Информация за връзка

Owner and Data Controller
ORMA S.p.A.
Sede legale: Via Montegani 23 

20141 MILANO, 

Owner contact email: comunicazione@orma.com

Пълна политика

Собственик и администратор на данни

ORMA S.p.A.

Sede legale : Via Montegani 23 

20141 MILANO, 

Owner contact email: comunicazione@orma.com

Видове събирани данни

Сред видовете лични данни, които това приложение събира, самостоятелно или чрез трети страни, са: собствено име; фамилия; имейл адрес; Данни, предавани по време на използване на услугата; Преследвач; Данни за използване; пол; телефонен номер; държава; окръг; пощенски код; различни видове данни; град.

Пълни подробности за всеки тип събрани Лични данни са предоставени в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез конкретни обяснителни текстове, показани преди събирането на Данни.

Личните данни могат да се предоставят свободно от Потребителя или, в случай на Данни за използване, да се събират автоматично при използване на това Приложение.

Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от това приложение, са задължителни и липсата на предоставяне на тези данни може да направи невъзможно това приложение да предоставя услугите си. В случаите, когато това Приложение изрично посочва, че някои Данни не са задължителни, Потребителите са свободни да не съобщават тези Данни без последствия за наличността или функционирането на Услугата.

Потребителите, които не са сигурни кои лични данни са задължителни, са добре дошли да се свържат със собственика.

Всяко използване на бисквитки – или на други инструменти за проследяване – от това Приложение или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от това Приложение, служи за предоставяне на Услугата, изисквана от Потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в Политиката за бисквитки, ако има такава.

Потребителите носят отговорност за всякакви Лични данни на трети страни, получени, публикувани или споделени чрез това Приложение, и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предоставят Данните на Собственика..

Начин и място на обработка на Данните

Методи на обработка

Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, модификация или неоторизирано унищожаване на Данните.

Обработката на данни се извършва с помощта на компютри и/или ИТ инструменти, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. В допълнение към Собственика, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени видове лица, отговорни за работата на това приложение (администрация, продажби, маркетинг, правни, системна администрация) или външни страни (като трети страни доставчици на технически услуги, пощенски оператори, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, като обработващи данни от собственика. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Собственика по всяко време.

Правно основание на обработката

Собственикът може да обработва Лични данни, свързани с Потребителите, ако се прилага едно от следните:

 • Потребителите са дали своето съгласие за една или повече конкретни цели. Забележка: Съгласно някои законодателства на Собственика може да бъде позволено да обработва Лични данни, докато Потребителят възрази срещу такава обработка („отказ“), без да се налага да разчита на съгласие или някое друго от следните правни основания. Това обаче не се прилага, когато обработването на лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;
 • предоставянето на Данни е необходимо за изпълнение на споразумение с Потребителя и/или за евентуални негови преддоговорни задължения;
 • обработването е необходимо за спазване на законово задължение, на което Собственикът е субект;
 • обработването е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на Собственика;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от Собственика или от трета страна.

Във всеки случай Собственикът с радост ще помогне за изясняване на конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор.Място

Данните се обработват в оперативните офиси на Собственика и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката.

В зависимост от местоположението на потребителя, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне на данните на потребителя в държава, различна от неговата собствена. За да научат повече относно мястото на обработка на такива прехвърлени данни, Потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности относно обработката на Лични данни.

Потребителите също така имат право да научат за правното основание за прехвърляне на данни към държава извън Европейския съюз или към всяка международна организация, управлявана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, както и за предприетите мерки за сигурност от Собственика, за да защити своите данни.

Ако такова прехвърляне се осъществи, Потребителите могат да научат повече, като проверят съответните раздели на този документ или се обърнат към Собственика, като използват информацията, предоставена в раздела за контакти.

Време за задържане

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са били събрани.

Следователно:

 • Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, се съхраняват до пълното изпълнение на договора.
 • Личните данни, събрани за целите на законните интереси на Собственика, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно легитимните интереси, преследвани от Собственика в съответните раздели на този документ или като се свържат със Собственика.

На Собственика може да бъде позволено да съхранява Лични данни за по-дълъг период, когато Потребителят е дал съгласие за такава обработка, стига това съгласие да не бъде оттеглено. Освен това Собственикът може да бъде задължен да съхранява личните данни за по-дълъг период, когато това се изисква за изпълнение на законово задължение или по нареждане на орган.

След изтичане на периода на съхранение Личните данни се изтриват. Поради това правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение.


Целите на обработката

Данните относно Потребителя се събират, за да позволят на Собственика да предоставя своята Услуга, да спазва законовите си задължения, да отговаря на искания за принудително изпълнение, да защитава своите права и интереси (или тези на своите Потребители или трети страни), да открива всякакви злонамерени или измамнически дейности, както и следното: Платформени услуги и хостинг, Регистрация и удостоверяване, Управление на етикети, Показване на съдържание от външни платформи, Анализ, Реклама, Тестване на производителността на съдържанието и функции (A/B тестване) и Свързване с потребителя.

За конкретна информация относно Личните данни, използвани за всяка цел, Потребителят може да се обърне към раздела „Подробна информация за обработката на Лични данни“.

Подробна информация за обработката на Лични данни

Личните данни се събират за следните цели и с помощта на следните услуги:

реклама

Този тип услуга позволява Потребителските данни да бъдат използвани за рекламни комуникационни цели. Тези комуникации се показват под формата на банери и други реклами в това приложение, вероятно въз основа на интересите на потребителя.

Това не означава, че всички лични данни се използват за тази цел. Информацията и условията за използване са показани по-долу.

Някои от услугите, изброени по-долу, може да използват тракери за идентифициране на потребителите или могат да използват техниката за поведенческо пренасочване, т.е. показване на реклами, съобразени с интересите и поведението на потребителя, включително такива, открити извън това приложение. За повече информация, моля, проверете политиките за поверителност на съответните услуги.

Услугите от този вид обикновено предлагат възможност за отказ от такова проследяване. В допълнение към всяка функция за отказ, предлагана от която и да е от услугите по-долу, Потребителите могат да научат повече за това как обикновено да се откажат от рекламиране въз основа на интереси в специалния раздел „Как да се откажа от рекламиране въз основа на интереси“ в този документ .

Щракване върху заявка (ограничено щракване върху заявка)

Query Click е рекламна услуга, предоставяна от Query Click Limited.

Обработвани лични данни: Тракер; Данни за използване.

Място на обработка: Обединено кралство – Политика за поверителност.

Анализ

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на Собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да се използват за проследяване на поведението на Потребителя.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставена от Google LLC или от Google Ireland Limited, в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до това приложение („Google“). Google използва събраните данни, за да проследява и изследва използването на това приложение, да изготвя доклади за дейностите си и да ги споделя с други услуги на Google.

Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Обработвани лични данни: Тракер; Данни за използване.

Място на обработка: Съединени щати – Политика за поверителност – Отказ; Ирландия – Политика за поверителност – Отказ.

Свързване с потребителя

Форма за контакт (това приложение)

Чрез попълване на формуляра за контакт със своите данни, Потребителят упълномощава това Приложение да използва тези данни, за да отговаря на искания за информация, оферти или всякакъв друг вид искане, както е посочено в заглавката на формуляра.

Обработвани лични данни: град; държава; окръг; имейл адрес; първо име; пол; фамилия; телефонен номер; различни видове данни; Пощенски код.

Пощенски списък или бюлетин (това приложение)

Чрез регистрация в пощенския списък или за бюлетина, имейл адресът на Потребителя ще бъде добавен към списъка с контакти на тези, които могат да получават имейл съобщения, съдържащи информация от търговски или промоционален характер относно това Приложение. Вашият имейл адрес може също да бъде добавен към този списък в резултат на регистрация в това приложение или след извършване на покупка.

Обработвани лични данни: имейл адрес.

Тестване на ефективността на съдържанието и характеристиките (A/B тестване)

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на Собственика да проследява и анализира отговора на Потребителя относно уеб трафика или поведението по отношение на промени в структурата, текста или всеки друг компонент на това Приложение.

Google Optimize

Google Optimize е услуга за A/B тестване, предоставена от Google LLC или от Google Ireland Limited, в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до това приложение („Google“). Google може да използва Лични данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Обработвани лични данни: Тракер; Данни за използване.

Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност; Ирландия – Политика за поверителност.

Google Optimize 360

Google Optimize 360 е услуга за A/B тестване, предоставена от Google LLC или от Google Ireland Limited, в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до това приложение („Google“). Тази услуга позволява на Собственика да се насочи към групи потребители въз основа на предишното им използване на това приложение. Потребителите, които се откажат от проследяване от Google Analytics, няма да бъдат включени в експерименти, създадени в Google Optimize 360. Google може да използва лични данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Обработвани лични данни: Тракер; Данни за използване.

Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност; Ирландия – Политика за поверителност.

Показване на съдържание от външни платформи
Този тип услуга ви позволява да преглеждате съдържание, хоствано на външни платформи, директно от страниците на това приложение и да взаимодействате с тях.

Този тип услуга все още може да събира данни за уеб трафика за страниците, където е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.

Google Fonts
Google Fonts е услуга за визуализация на шрифтове, предоставена от Google LLC или от Google Ireland Limited, в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до това Приложение, което позволява на това Приложение да включва съдържание от този вид на своите страници.

Обработвани лични данни: Тракер; Данни за използване.

Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност; Ирландия – Политика за поверителност.


Font Awesome (Fonticons, Inc.)
Font Awesome е услуга за визуализация на шрифт, предоставена от Fonticons, Inc., която позволява на това приложение да включва съдържание от този вид на своите страници.

Обработвани лични данни: Тракер; Данни за използване.

Място на обработка: Съединени щати – Политика за поверителност.

Платформени услуги и хостинг

Тези услуги имат за цел да хостват и изпълняват ключови компоненти на това Приложение, като по този начин позволяват предоставянето на това Приложение от една унифицирана платформа. Такива платформи предоставят широк набор от инструменти на Собственика – напр. анализи, регистрация на потребители, коментиране, управление на бази данни, електронна търговия, обработка на плащания – това предполага събиране и обработка на лични данни.

Някои от тези услуги работят чрез географски разпределени сървъри, което затруднява определянето на действителното местоположение, където се съхраняват Личните данни

.
WordPress.com
WordPress.com е платформа, предоставена от Automattic Inc. или от Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до това Приложение, която позволява на Собственика да създава, изпълнява и хоства това Приложение.

Обработени лични данни: Данни, съобщени при използване на услугата; имейл адрес; първо име; фамилия; различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност; Ирландия – Политика за поверителност.

Чрез регистрация или удостоверяване
Чрез регистрация или удостоверяване, потребителите позволяват на това приложение да ги идентифицира и да им даде достъп до специални услуги.

В зависимост от това, което е описано по-долу, трети страни могат да предоставят услуги за регистрация и удостоверяване. В този случай това Приложение ще има достъп до някои данни, съхранявани от тези услуги на трети страни, за целите на регистрация или идентификация.

Някои от изброените по-долу услуги може също да събират Лични данни за целите на насочване и профилиране; за да научите повече, вижте описанието на всяка услуга.

Единично влизане в WordPress.com

WordPress.com Single Sign On е услуга за регистрация и удостоверяване, предоставена от Automattic Inc. или от Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до това приложение и е свързано към мрежата на WordPress.com.

Обработвани лични данни: Тракер; различни видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата.

Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност; Ирландия – Политика за поверителност.

Управление на тагове
Този тип услуга помага на собственика да управлява маркерите или скриптовете, необходими на това приложение по централизиран начин.

Това води до преминаване на данните на потребителите през тези услуги, което потенциално води до запазване на тези данни.

Мениджър на маркери на Google
Google Tag Manager е услуга за управление на тагове, предоставена от Google LLC или от Google Ireland Limited, в зависимост от местоположението, от което се осъществява достъп до това приложение.

Обработвани лични данни: Тракер; Данни за използване.

Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност; Ирландия – Политика за поверителност.

Информация за отказване от рекламиране въз основа на интереси

В допълнение към всяка функция за отказ, предоставена от която и да е от услугите, изброени в този документ, Потребителите могат да научат повече за това как обикновено да се откажат от рекламиране въз основа на интереси в специалния раздел на Политиката за бисквитки.

Правата на потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на техните данни, обработвани от Собственика.

По-специално, Потребителите имат право да правят следното:

 • Да оттеглят съгласието си по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработка на личните им данни.
 • Възражение срещу обработката на техните данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на техните данни, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие. Допълнителни подробности са предоставени в специалния раздел по-долу.
 • Достъп до техните данни. Потребителите имат право да научат дали Данните се обработват от Собственика, да получат разкриване относно определени аспекти на обработката и да получат копие от Данните, които се обработват.
 • Проверете и потърсете корекция. Потребителите имат право да проверят точността на своите данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
 • Ограничете обработката на техните данни. Потребителите имат право, при определени обстоятелства, да ограничат обработването на техните данни. В този случай Собственикът няма да обработва своите данни за друга цел, освен за съхраняването им.
 • Изтриване или премахване по друг начин на личните им данни. Потребителите имат право, при определени обстоятелства, да получат изтриването на техните данни от Собственика.
 • Получаване на техните данни и прехвърлянето им на друг администратор. Потребителите имат право да получат своите Данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, те да бъдат предадени на друг администратор без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че Данните се обработват с автоматизирани средства и че обработката се основава на съгласието на Потребителя, на договор, по който Потребителят е част, или на преддоговорни задължения по него.
 • Подайте жалба. Потребителите имат право да предявят иск пред своя компетентен орган за защита на данните.

Подробности относно правото на възражение срещу обработката

Когато Личните данни се обработват в обществен интерес, при упражняване на официални правомощия, предоставени на Собственика, или за целите на законните интереси, преследвани от Собственика, Потребителите могат да възразят срещу такова обработване, като предоставят основание, свързано с тяхната конкретна ситуация, на обосновете възражението.

Потребителите трябва да знаят, че ако личните им данни бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу това обработване по всяко време, без да предоставят никаква обосновка. За да разберат дали Собственикът обработва лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

Как да упражнявате тези права

Всички искания за упражняване на потребителски права могат да бъдат насочени към Собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези искания могат да бъдат упражнявани безплатно и ще бъдат разгледани от Собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.

Политика за бисквитки

Това приложение използва тракери. За да научи повече, Потребителят може да се запознае с Политиката за бисквитки.

Допълнителна информация относно събирането и обработката на данни

Правни действия

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Собственика в съда или на етапите, водещи до възможни съдебни действия, произтичащи от неправилно използване на това Приложение или свързаните Услуги.

Потребителят декларира, че е наясно, че Собственикът може да бъде задължен да разкрие лични данни при поискване от публични органи.

Допълнителна информация относно личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, това Приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно определени Услуги или събирането и обработката на Лични данни при поискване.

Системни регистрационни файлове и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката, това Приложение и всякакви услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействие с това Приложение (системни регистрационни файлове), да използват други лични данни (като IP адрес) за тази цел.

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработването на Лични данни могат да бъдат поискани от Собственика по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Как се обработват заявките „Не проследявай“.

Това приложение не поддържа заявки „Не проследявай“.

За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, уважава заявките „Не проследявай“, моля, прочетете техните политики за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница и евентуално в рамките на това приложение и/или – доколкото е технически и правно осъществимо – изпраща известие до потребителите чрез всяка информация за контакт, налична на собственик. Силно се препоръчва често да проверявате тази страница, като се позовавате на датата на последната модификация, посочена в долната част.

Ако промените засягат дейностите по обработване, извършвани въз основа на съгласието на Потребителя, Собственикът ще получи ново съгласие от Потребителя, когато е необходимо.

Дефиниции и правни справки

Лични данни
Всяка информация, която пряко, непряко или във връзка с друга информация — включително персонален идентификационен номер — позволява идентифицирането или идентификацията на физическо лице.

Данни за използване
Информация, събирана автоматично чрез това Приложение (или услуги на трети страни, използвани в това Приложение), която може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от Потребителите, които използват това Приложение, URI адресите (Uniform Resource Identifier), време на заявката, методът, използван за изпращане на заявката до сървъра, размерът на файла, получен в отговор, цифровият код, показващ статуса на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.), страната на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от Потребителя, различните подробности за времето на посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в Приложението) и подробностите за пътя, следван в Приложението, със специално позоваване на последователността от посетени страници и други параметри за операционната система на устройството и/или ИТ средата на потребителя.

Потребител
Лицето, използващо това Приложение, което, освен ако не е посочено друго, съвпада със Субекта на данните.

Субект на данни
Физическото лице, за което се отнасят Личните данни.

Обработващ данни (или надзорник на данни)
Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва Лични данни от името на Администратора, както е описано в тази политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)
Физическото или юридическото лице, публичният орган, агенцията или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни, включително мерките за сигурност по отношение на работата и използването на това Приложение. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственикът на това приложение.

Това приложение
Средствата, чрез които се събират и обработват Личните данни на Потребителя.

Обслужване
Услугата, предоставяна от това Приложение, както е описано в относителните условия (ако има такива) и на този сайт/приложение.

Европейски съюз
Освен ако не е посочено друго, всички препратки, направени в този документ към Европейския съюз, включват всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки
Бисквитките са тракери, състоящи се от малки набори от данни, съхранявани в браузъра на потребителя.

Проследвач
Проследяването показва всяка технология – например бисквитки, уникални идентификатори, уеб маяци, вградени скриптове, електронни тагове и пръстови отпечатъци – която позволява проследяването на Потребителите, например чрез достъп до или съхраняване на информация на устройството на Потребителя.

Правна информация
Тази декларация за поверителност е изготвена въз основа на разпоредби на множество закони, включително чл. 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

Тази политика за поверителност се отнася единствено до това Приложение, ако не е посочено друго в този документ.

Последна актуализация: 16 юни 2022 г