www.ehparp.eu privaatsuspoliitika

See rakendus kogub oma kasutajatelt teatud isikuandmeid. Seda dokumendi saab viitamiseks printida, kasutades mis tahes brauseri sätetes käsku “print”. Privaatsuspoliitika kokkuvõte Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel ja kasutades järgmisi teenuseid:
 • Reklaam
  • Query Click Isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed
 • Analüütika
  • Google Analytics Isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed
 • Kasutajaga ühenduse loomine
  • Kontaktivorm Isikuandmed: linn; riik; maakond; e-posti aadress; telefoninumber, sugu, eesnimi; perekonnanimi; erinevat tüüpi andmed; Sihtnumber
  • Meililist või uudiskiri Isikuandmed: meiliaadress
 • Sisu toimivuse ja funktsioonide testimine (A/B testimine)
  • Google Optimize ja Google Optimize 360 Isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed
 • Sisu kuvamine välistelt platvormidelt
  • Google Fonts ja Font Awesome Isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed
 • Platvormiteenused ja hostimine
  • WordPress.com Isikuandmed: teenuse kasutamise ajal edastatud andmed; e-posti aadress; eesnimi; perekonnanimi; erinevat tüüpi andmeid, nagu on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas
 • Registreerimine ja autentimine
  • WordPress.com ühekordne sisselogimine Isikuandmed: Jälgija; erinevat tüüpi andmeid, nagu on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas
 • Sildi haldamine
  • Google Tag Manager Isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed
Teave huvipõhisest reklaamist loobumise kohta Lisaks selles dokumendis loetletud teenuste pakutavatele loobumisfunktsioonidele saavad kasutajad küpsiste poliitika spetsiaalses jaotises lisateavet selle kohta, kuidas üldiselt huvipõhisest reklaamist loobuda. Kontaktinfo
 • Omanik ja andmetöötleja ORMA SpA Sede legale: Via Montegani 23
 • 20141 MILANO,
 • Omaniku kontaktmeiliaadress: comunicazione@orma.com
Täielik poliitika Omanik ja andmetöötleja ORMA SpA Sede legaalnee : Via Montegani 23 20141 MILANO, Omaniku kontaktmeiliaadress: comunicazione@orma.com Kogutavate andmete tüübid Isikuandmete liikide hulgas, mida see rakendus ise või kolmandate isikute kaudu kogub, on järgmised: eesnimi; perekonnanimi; e-posti aadress; Teenuse kasutamise ajal edastatud andmed; Jälgija; Kasutusandmed; sugu; telefoninumber; riik; maakond; Sihtnumber; erinevat tüüpi andmed; linn. Täielikud üksikasjad igat tüüpi kogutud isikuandmete kohta on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika vastavates jaotistes või enne andmete kogumist kuvatud konkreetsetes selgitustekstides. Isikuandmeid võib kasutaja vabalt esitada või kasutusandmete puhul koguda neid rakenduse kasutamisel automaatselt. Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik selle rakenduse nõutavad andmed kohustuslikud ja nende andmete esitamata jätmine võib muuta selle rakenduse teenuste osutamise võimatuks. Juhtudel, kui selles rakenduses on konkreetselt öeldud, et mõned andmed ei ole kohustuslikud, võivad kasutajad neid andmeid mitte edastada, ilma et see mõjutaks teenuse kättesaadavust või toimimist. Kasutajad, kes pole kindlad, millised isikuandmed on kohustuslikud, on teretulnud omanikuga ühendust võtma. Küpsiste või muude jälgimistööriistade kasutamine selle rakenduse või selle rakenduse poolt kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste omanike poolt teenib lisaks käesolevas dokumendis kirjeldatud muudele eesmärkidele ka kasutajale vajaliku teenuse pakkumise eesmärki. ja küpsisepoliitikas, kui see on saadaval. Kasutajad vastutavad selle rakenduse kaudu saadud, avaldatud või jagatud kolmandate isikute isikuandmete eest ning kinnitavad, et neil on kolmanda osapoole nõusolek andmete omanikule edastamiseks. Andmete töötlemise viis ja koht Töötlemise meetodid Omanik rakendab asjakohaseid turvameetmeid, et vältida andmetele volitamata juurdepääsu, avaldamist, muutmist või volitamata hävitamist. Andmete töötlemine toimub arvutite ja/või IT-põhiste tööriistade abil, järgides organisatsioonilisi protseduure ja režiime, mis on rangelt seotud märgitud eesmärkidega. Lisaks omanikule võivad andmed mõnel juhul olla juurdepääsetavad teatud tüüpi vastutavatele isikutele, kes on seotud selle rakenduse toimimisega (haldus, müük, turundus, juriidiline, süsteemihaldus) või välistele osapooltele (näiteks kolmandatele isikutele – osapoolte tehniliste teenuste pakkujad, postikandjad, hostimise pakkujad, IT-ettevõtted, sideagentuurid), mille omanik on vajadusel määranud andmetöötlejaks. Nende osapoolte uuendatud nimekirja võib omanikult igal ajal küsida. Töötlemise õiguslik alus Omanik võib töödelda kasutajatega seotud isikuandmeid, kui kehtib üks järgmistest:
 • Kasutajad on andnud nõusoleku ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil. Märkus: mõne seadusandluse kohaselt võib omanikul olla lubatud töödelda isikuandmeid seni, kuni kasutaja on sellise töötlemise vastu (“loobumine”), ilma et ta peaks tuginema nõusolekule või mõnele muule järgmistest õiguslikest alustest. See ei kehti aga juhul, kui isikuandmete töötlemisele kohaldatakse Euroopa andmekaitseseadust;
 • Andmete edastamine on vajalik kasutajaga sõlmitud lepingu ja/või sellega seotud lepingueelsete kohustuste täitmiseks;
 • töötlemine on vajalik omaniku suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • töötlemine on seotud ülesandega, mida täidetakse avalikes huvides või omanikule antud avaliku võimu teostamisel;
 • töötlemine on vajalik omaniku või kolmanda isiku õigustatud huvide saavutamiseks.
Igal juhul aitab omanik hea meelega selgitada, milline konkreetne õiguslik alus töötlemisel kohaldub ja eelkõige see, kas isikuandmete esitamine on seadusest või lepingust tulenev nõue või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue. Koht Andmeid töödeldakse omaniku tegevuskontorites ja muudes kohtades, kus asuvad töötlemisega seotud osapooled. Sõltuvalt kasutaja asukohast võib andmeedastus hõlmata kasutaja andmete edastamist muusse riiki kui tema riik. Selliste edastatud andmete töötlemise koha kohta lisateabe saamiseks saavad kasutajad vaadata jaotist, mis sisaldab üksikasju isikuandmete töötlemise kohta. Samuti on kasutajatel õigus saada teavet väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki või mis tahes rahvusvahelisele avaliku õiguse alusel tegutsevale või kahe või enama riigi asutatud rahvusvahelisele organisatsioonile (nt ÜRO) andmete edastamise õigusliku aluse ja võetud turvameetmete kohta. Mis on võetud omaniku poolt oma andmete kaitsmiseks. Kui selline üleandmine toimub, saavad kasutajad lisateavet selle dokumendi vastavaid jaotisi lugedes või omanikult küsida, kasutades kontaktide jaotises esitatud teavet. Säilitusaeg Isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse nii kaua, kuni seda nõuab nende kogumise eesmärk. Seetõttu:
 • Omaniku ja kasutaja vahelise lepingu täitmisega seotud eesmärkidel kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täieliku täitmiseni.
 • Omaniku õigustatud huvide täitmiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks. Kasutajad võivad leida täpsemat teavet omaniku õigustatud huvide kohta käesoleva dokumendi vastavatest osadest või võttes ühendust omanikuga.
Omanik võib säilitada isikuandmeid pikema aja jooksul, kui kasutaja on andnud selliseks töötlemiseks nõusoleku, kuni nõusolekut tagasi ei võeta. Lisaks võib omanik olla kohustatud säilitama isikuandmeid pikema aja jooksul, kui see on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks või asutuse korraldusel. Säilitustähtaja lõppedes isikuandmed kustutatakse. Seetõttu ei saa juurdepääsuõigust, õigust kustutamisele, õigust andmete parandamisele ja õigust andmete teisaldatavusele rakendada pärast säilitustähtaja möödumist. Töötlemise eesmärgid Kasutajat puudutavaid andmeid kogutakse, et võimaldada omanikul osutada teenust, täita oma juriidilisi kohustusi, vastata jõustamisnõuetele, kaitsta oma (või kasutajate või kolmandate isikute) õigusi ja huve, tuvastada pahatahtlikku või petturlikku tegevust, samuti järgmised: platvormiteenused ja hostimine, registreerimine ja autentimine, sildihaldus, sisu kuvamine välistelt platvormidelt, analüüs, reklaam, sisu toimivuse ja funktsioonide testimine (A/B testimine) ja kasutajaga ühenduse võtmine. Konkreetse teabe saamiseks igal eesmärgil kasutatavate isikuandmete kohta võib kasutaja tutvuda jaotisega „Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta“. Üksikasjalik teave Isikuandmete töötlemise kohta Isikuandmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel ja kasutades järgmisi teenuseid:
 • Reklaam Seda tüüpi teenus võimaldab kasutajaandmeid kasutada reklaamisuhtluse eesmärgil. Neid teateid kuvatakse selles rakenduses bännerite ja muude reklaamide kujul, mis võivad põhineda kasutaja huvidel. See ei tähenda, et kõiki isikuandmeid kasutatakse sel eesmärgil. Teave ja kasutustingimused on näidatud allpool. Mõned allpool loetletud teenused võivad kasutada jälgijaid kasutajate tuvastamiseks või käitumusliku ümbersihtimise tehnikat, st kuvada kasutaja huvidele ja käitumisele kohandatud reklaame, sealhulgas väljaspool seda rakendust tuvastatud reklaame. Lisateabe saamiseks vaadake vastavate teenuste privaatsuspoliitikat. Seda tüüpi teenused pakuvad tavaliselt võimalust sellisest jälgimisest loobuda. Lisaks allolevate teenuste pakutavatele loobumisfunktsioonidele võivad kasutajad saada lisateavet selle kohta, kuidas üldiselt huvipõhisest reklaamist loobuda, selle dokumendi spetsiaalses jaotises “Kuidas loobuda huvipõhisest reklaamist”. . Query Click (Query Click Limited) Query Click on reklaamiteenus, mida pakub Query Click Limited. Töödeldavad isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed. Töötlemiskoht: Ühendkuningriik –Privaatsuspoliitika.
 • Analüütika Selles jaotises sisalduvad teenused võimaldavad omanikul jälgida ja analüüsida veebiliiklust ning neid saab kasutada kasutaja käitumise jälgimiseks. Google Analytics Google Analytics on veebianalüüsi teenus, mida pakub Google LLC või Google Ireland Limited, olenevalt rakendusele juurdepääsu asukohast (“Google”). Google kasutab kogutud andmeid selle rakenduse kasutamise jälgimiseks ja uurimiseks, oma tegevuste kohta aruannete koostamiseks ja nende jagamiseks teiste Google’i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks. Töödeldavad isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed. Töötlemiskoht: Ameerika Ühendriigid –PrivaatsuspoliitikaLoobu; Iirimaa –PrivaatsuspoliitikaLoobu.
 • Kasutajaga ühenduse võtmine Kontaktvorm (see rakendus) Täites kontaktivormi oma andmetega, volitab kasutaja seda rakendust kasutama neid andmeid teabepäringutele, hinnapakkumistele või mis tahes muule vormi päises märgitud päringule vastamiseks. Töödeldavad isikuandmed: linn; riik; maakond; e-posti aadress; eesnimi; sugu; perekonnanimi; telefoninumber; erinevat tüüpi andmed; Sihtnumber. Meililist või uudiskiri (see rakendus) Registreerudes meililistis või uudiskirja saamiseks, lisatakse kasutaja e-posti aadress nende inimeste kontaktide loendisse, kes võivad saada e-kirju, mis sisaldavad selle rakenduse kohta kaubanduslikku või reklaamilist laadi teavet. Teie e-posti aadress võidakse sellesse loendisse lisada ka selle rakendusega registreerumise või pärast ostu sooritamise tulemusena. Töödeldud isikuandmed: e-posti aadress.
 • Sisu toimivuse ja funktsioonide testimine (A/B testimine) Selles jaotises sisalduvad teenused võimaldavad omanikul jälgida ja analüüsida kasutaja vastuseid veebiliikluse või käitumise kohta seoses muudatustega selle rakenduse struktuuris, tekstis või mõnes muus komponendis. Google Optimize Google Optimize on A/B testimisteenus, mida pakub Google LLC või Google Ireland Limited, olenevalt asukohast, kust sellele rakendusele juurde pääsete (“Google”). Google võib kasutada isikuandmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks. Töödeldavad isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed. Töötlemiskoht: Ameerika Ühendriigid –Privaatsuspoliitika; Iirimaa –Privaatsuspoliitika. Google Optimize 360 Google Optimize 360 on A/B testimisteenus, mida pakub Google LLC või Google Ireland Limited, olenevalt asukohast, kust sellele rakendusele juurde pääseb (“Google”). See teenus võimaldab Omanikul sihtida kasutajarühmi selle rakenduse varasema kasutamise põhjal. Kasutajaid, kes soovivad loobuda Google Analyticsi jälgimisest, ei kaasata rakenduses Google Optimize 360 loodud katsetesse. Google võib kasutada isikuandmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks. Töödeldavad isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed. Töötlemiskoht: Ameerika Ühendriigid –Privaatsuspoliitika; Iirimaa –Privaatsuspoliitika.
 • Sisu kuvamine välistelt platvormidelt Seda tüüpi teenus võimaldab teil vaadata välistel platvormidel hostitud sisu otse selle rakenduse lehtedelt ja nendega suhelda. Seda tüüpi teenus võib siiski koguda veebiliikluse andmeid lehtede kohta, kuhu teenus on installitud, isegi kui kasutajad seda ei kasuta. Google’i fondid Google Fonts on kirjatüübi visualiseerimisteenus, mida pakub Google LLC või Google Ireland Limited, olenevalt rakendusele juurdepääsu asukohast, mis võimaldab sellel rakendusel lisada oma lehtedele sellist sisu. Töödeldavad isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed. Töötlemiskoht: Ameerika Ühendriigid –Privaatsuspoliitika; Iirimaa –Privaatsuspoliitika. Font Awesome (Fonticons, Inc.) Font Awesome on Fonticons, Inc. pakutav kirjatüübi visualiseerimisteenus, mis võimaldab sellel rakendusel lisada oma lehtedele sellist sisu. Töödeldavad isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed. Töötlemiskoht: Ameerika Ühendriigid –Privaatsuspoliitika.
 • Platvormiteenused ja hostimine Nende teenuste eesmärk on hostida ja käitada selle rakenduse põhikomponente, võimaldades seega pakkuda seda rakendust ühtse platvormi kaudu. Sellised platvormid pakuvad Omanikule laia valikut tööriistu – nt analüüs, kasutajate registreerimine, kommenteerimine, andmebaaside haldamine, e-kaubandus, maksete töötlemine –, mis eeldavad isikuandmete kogumist ja töötlemist. Mõned neist teenustest töötavad geograafiliselt hajutatud serverite kaudu, mis muudab isikuandmete tegeliku asukoha kindlaksmääramise keeruliseks. WordPress.com WordPress.com on platvorm, mida pakub Automattic Inc. või Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., olenevalt rakendusele juurdepääsu asukohast, mis võimaldab omanikul seda rakendust luua, käitada ja hostida. Töödeldavad isikuandmed: Teenuse kasutamise ajal edastatud andmed; e-posti aadress; eesnimi; perekonnanimi; erinevat tüüpi andmeid, nagu on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas. Töötlemiskoht: Ameerika Ühendriigid –Privaatsuspoliitika; Iirimaa –Privaatsuspoliitika.
 • Registreerimine ja autentimine Registreerudes või autentides lubavad kasutajad sellel rakendusel end tuvastada ja anda neile juurdepääsu spetsiaalsetele teenustele. Sõltuvalt allpool kirjeldatust võivad kolmandad osapooled pakkuda registreerimis- ja autentimisteenuseid. Sel juhul pääseb see rakendus registreerimise või identifitseerimise eesmärgil juurde mõnele nende kolmandate osapoolte teenuste poolt salvestatud andmetele. Mõned allpool loetletud teenused võivad koguda isikuandmeid ka sihtimise ja profiilide koostamise eesmärgil; lisateabe saamiseks vaadake iga teenuse kirjeldust. WordPress.com Single Sign On WordPress.com Single Sign On on registreerimis- ja autentimisteenus, mida pakuvad Automattic Inc. või Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., olenevalt asukohast, kust sellele rakendusele juurde pääseb ja kust see on ühendatud WordPress.com-i võrguga. Töödeldavad isikuandmed: Jälgija; erinevat tüüpi andmeid, nagu on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas. Töötlemiskoht: Ameerika Ühendriigid –Privaatsuspoliitika; Iirimaa –Privaatsuspoliitika.
 • Märksõna haldamine Seda tüüpi teenus aitab omanikul hallata selles rakenduses vajalikke silte/märksõnu või skripte tsentraliseeritud viisil. Selle tulemusena liiguvad kasutajate andmed nende teenuste kaudu, mille tulemuseks võib olla nende andmete säilitamine. Google Tag Manager Google Tag Manager on sildihaldusteenus, mida pakub Google LLC või Google Ireland Limited, olenevalt rakendusele juurdepääsu asukohast. Töödeldavad isikuandmed: Jälgija; Kasutusandmed. Töötlemiskoht: Ameerika Ühendriigid –Privaatsuspoliitika; Iirimaa –Privaatsuspoliitika.
Teave huvipõhisest reklaamist loobumise kohta Lisaks selles dokumendis loetletud teenuste pakutavatele loobumisfunktsioonidele saavad kasutajad küpsiste poliitika spetsiaalses jaotises lisateavet selle kohta, kuidas üldiselt huvipõhisest reklaamist loobuda. Kasutajate õigused Kasutajad võivad kasutada teatud õigusi seoses oma omaniku poolt töödeldavate andmetega. Eelkõige on kasutajatel õigus teha järgmist:
 • Võtta oma nõusolek igal ajal tagasi. Kasutajal on õigus nõusolek tagasi võtta, kui ta on eelnevalt andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
 • Keelata oma andmete töötlemine. Kasutajatel on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, kui töötlemine toimub muul õiguslikul alusel kui nõusolek. Lisateavet leiate allolevast spetsiaalsest jaotisest.
 • Juurdepääs oma andmetele. Kasutajatel on õigus teada saada, kas andmeid töötleb omanik, saada teavet töötlemise teatud aspektide kohta ja saada töötlemisel olevate andmete koopia.
 • Kontrollida ja otsida parandusi. Kasutajatel on õigus kontrollida oma andmete õigsust ja paluda nende uuendamist või parandamist.
 • Piirata nende andmete töötlemist. Kasutajatel on teatud tingimustel õigus piirata oma andmete töötlemist. Sel juhul ei töötle omanik oma andmeid ühelgi muul eesmärgil peale nende salvestamise.
 • Lasta oma isikuandmed kustutada või muul viisil eemaldada. Kasutajatel on teatud tingimustel õigus nõuda omanikult oma andmete kustutamist.
 • Saada oma andmed ja edastada need teisele vastutavale töötlejale. Kasutajatel on õigus saada oma andmed struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning kui see on tehniliselt võimalik, siis lasta need takistusteta edastada teisele vastutavale töötlejale. Seda sätet kohaldatakse tingimusel, et andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega ja töötlemine põhineb kasutaja nõusolekul, lepingul, mille osaks kasutaja on, või selle lepingueelsetel kohustustel.
 • Esitada kaebus. Kasutajatel on õigus esitada nõue oma pädevale andmekaitseasutusele.
Andmed töötlemisele vastuväite esitamise õiguse kohta Kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides, omanikule antud avaliku võimu teostamisel või omaniku õigustatud huvide täitmisel, võivad kasutajad sellisele töötlemisele vastuväiteid esitada, esitades oma konkreetse olukorraga seotud põhjuse. vastuväidet põhjendama. Kasutajad peavad siiski teadma, et kui nende isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, võivad nad töötlemisele igal ajal vastuväiteid esitada, ilma põhjust esitamata. Et teada saada, kas omanik töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, võivad kasutajad vaadata selle dokumendi asjakohaseid jaotisi. Kuidas neid õigusi kasutada Kõik kasutajaõiguste kasutamise taotlused saab suunata omanikule käesolevas dokumendis toodud kontaktandmete kaudu. Neid taotlusi saab täita tasuta ja omanik käsitleb neid võimalikult varakult ja alati ühe kuu jooksul. Küpsiste poliitika See rakendus kasutab jälgijaid. Lisateabe saamiseks võib kasutaja tutvuda Küpsiste poliitikaga. Lisateave andmete kogumise ja töötlemise kohta Õiguslik tegevus Omanik võib kasutada kasutaja isikuandmeid seaduslikel eesmärkidel kohtus või etappides, mis viivad võimaliku kohtumenetluseni, mis tuleneb selle rakenduse või sellega seotud teenuste ebaõigest kasutamisest. Kasutaja kinnitab, et on teadlik, et omanikult võidakse nõuda avaliku võimu nõudmisel isikuandmete avaldamist. Lisateave kasutaja isikuandmete kohta Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvale teabele võib see rakendus anda kasutajale nõudmisel täiendavat ja kontekstipõhist teavet konkreetsete teenuste või isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta. Süsteemi logid ja hooldus Käitamise ja hoolduse eesmärgil võivad see rakendus ja mis tahes kolmanda osapoole teenused koguda faile, mis salvestavad selle rakendusega suhtlemist (süsteemi logid), kasutada sel eesmärgil muid isikuandmeid (nt IP-aadressi). Teave, mida see poliitika ei sisalda Isikuandmete kogumise või töötlemise kohta võib omanikult igal ajal küsida lisateavet. Palun vaadake kontaktteavet selle dokumendi alguses. Kuidas „Ära jälgi” taotlusi käsitletakse See rakendus ei toeta taotlusi “Ära jälgi”. Et teha kindlaks, kas mõni kolmanda osapoole teenus täidab „Ära jälgi” taotlusi, lugege nende privaatsuspoliitikat. Selle privaatsuspoliitika muudatused Omanik jätab endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas igal ajal muudatusi, teavitades sellest oma kasutajaid sellel lehel ja võimalusel ka rakenduses ja/või – niivõrd kui see on tehniliselt ja juriidiliselt võimalik – saates kasutajatele teate mis tahes kontaktandmete kaudu, mis on omanikule saadaval. Seda lehte on tungivalt soovitatav sageli kontrollida, viidates allosas loetletud viimase muudatuse kuupäevale. Kui muudatused mõjutavad kasutaja nõusoleku alusel tehtavaid töötlemistoiminguid, kogub omanik vajadusel kasutajalt uue nõusoleku. Mõisted ja õiguslikud viited Isikuandmed (või andmed) Igasugune teave, mis otseselt, kaudselt või muu teabega seoses – sealhulgas isikukood – võimaldab tuvastada või tuvastada füüsilist isikut. Kasutusandmed Selle rakenduse (või selles rakenduses kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste) kaudu automaatselt kogutav teave, mis võib hõlmata: seda rakendust kasutavate kasutajate kasutatavate arvutite IP-aadresse või domeeninimesid, URI-aadresse (ühtne ressursiidentifikaator), päringu aeg, meetod, mida kasutati päringu serverile esitamiseks, vastuseks saadud faili suurus, numbrikood, mis näitab serveri vastuse olekut (edukas tulemus, viga jne), päritoluriik, kasutaja kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi funktsioonid, erinevad aja üksikasjad külastuse kohta (nt igal rakenduse lehel veedetud aeg) ja üksikasjad rakenduses jälgitava tee kohta, viidates eriti külastuste järjestusele. külastatud lehed,ja muud parameetrid seadme operatsioonisüsteemi ja/või kasutaja IT-keskkonna kohta. Kasutaja Seda rakendust kasutav isik, kes langeb kokku andmesubjektiga, kui ei ole märgitud teisiti. Andmesubjekt Füüsiline isik, kellele isikuandmed viitavad. Andmetöötleja (või andmeinspektor) Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Vastutav andmetöötleja (või omanik) Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, sealhulgas käesoleva rakenduse toimimise ja kasutamisega seotud turvameetmed. Vastutav töötleja on selle rakenduse omanik, kui pole teisiti märgitud. See rakendus Vahendid, mille abil kasutaja isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse. Teenus Selle rakenduse pakutav teenus, nagu on kirjeldatud suhtelistes tingimustes (kui see on saadaval) ja sellel saidil/rakenduses. Euroopa Liit (või EL) Kui ei ole märgitud teisiti, hõlmavad kõik käesolevas dokumendis viited Euroopa Liidule kõiki praeguseid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike. Küpsis Küpsised on jälgijad, mis koosnevad kasutaja brauseris salvestatud väikestest andmekogumitest. Jälgija Jälgija tähistab mis tahes tehnoloogiat – nt küpsiseid, kordumatuid identifikaatoreid, veebimajakaid, manustatud skripte, e-silte ja sõrmejälgede võtmist –, mis võimaldab kasutajaid jälgida, näiteks pääseb ligi või salvestab informatsiooni kasutaja seadmesse. Juriidiline teave See privaatsusavaldus on koostatud mitmete õigusaktide sätete alusel, sealhulgas Art. määruse (EL) 2016/679 (üldine andmekaitsemäärus) 13/14. See privaatsuspoliitika on seotud ainult selle rakendusega, kui selles dokumendis ei ole sätestatud teisiti. Viimane värskendus: 16. juuni 2022